Thống kê đầu đuôi loto

ngày

Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước 04-12-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03/12/2023 1 lần5 lần4 lần6 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
02/12/2023 3 lần3 lần5 lần5 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
01/12/2023 3 lần4 lần3 lần2 lần5 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
30/11/2023 4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
29/11/2023 2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần6 lần1 lần
28/11/2023 8 lần5 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
27/11/2023 4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần0 lần5 lần2 lần2 lần
26/11/2023 3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
25/11/2023 4 lần6 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần3 lần
24/11/2023 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
23/11/2023 1 lần5 lần3 lần1 lần1 lần4 lần6 lần4 lần0 lần2 lần
22/11/2023 4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần3 lần
21/11/2023 2 lần4 lần5 lần1 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
20/11/2023 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần6 lần4 lần
19/11/2023 0 lần1 lần5 lần6 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần7 lần
18/11/2023 1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
17/11/2023 2 lần2 lần1 lần3 lần6 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
16/11/2023 2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần4 lần5 lần2 lần1 lần
15/11/2023 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần6 lần2 lần3 lần
14/11/2023 4 lần3 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần6 lần
Tổng 54 lần 65 lần 50 lần 52 lần 47 lần 56 lần 55 lần 54 lần 53 lần 54 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03/12/2023 5 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
02/12/2023 1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần7 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
01/12/2023 4 lần3 lần5 lần1 lần5 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
30/11/2023 0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần4 lần
29/11/2023 5 lần1 lần2 lần5 lần0 lần4 lần0 lần2 lần5 lần3 lần
28/11/2023 3 lần3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
27/11/2023 4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần7 lần2 lần4 lần
26/11/2023 2 lần0 lần6 lần6 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
25/11/2023 3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
24/11/2023 6 lần4 lần4 lần4 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
23/11/2023 1 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
22/11/2023 4 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần6 lần0 lần
21/11/2023 1 lần1 lần2 lần5 lần0 lần6 lần4 lần2 lần1 lần5 lần
20/11/2023 3 lần5 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
19/11/2023 2 lần1 lần3 lần6 lần5 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
18/11/2023 2 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
17/11/2023 2 lần3 lần5 lần0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
16/11/2023 3 lần1 lần0 lần4 lần3 lần3 lần5 lần1 lần0 lần7 lần
15/11/2023 1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
14/11/2023 3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần
Tổng 55 lần 45 lần 66 lần 65 lần 48 lần 42 lần 56 lần 53 lần 53 lần 57 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03/12/2023 7 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
02/12/2023 3 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần
01/12/2023 4 lần5 lần2 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
30/11/2023 4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần
29/11/2023 1 lần6 lần1 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
28/11/2023 2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
27/11/2023 6 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần6 lần
26/11/2023 3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần5 lần1 lần
25/11/2023 3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần7 lần2 lần4 lần2 lần
24/11/2023 2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần7 lần
23/11/2023 2 lần5 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
22/11/2023 4 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần6 lần4 lần2 lần
21/11/2023 2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
20/11/2023 4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
19/11/2023 3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
18/11/2023 3 lần0 lần1 lần7 lần4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
17/11/2023 3 lần5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần
16/11/2023 4 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần
15/11/2023 1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần4 lần3 lần
14/11/2023 3 lần2 lần6 lần1 lần0 lần5 lần2 lần6 lần1 lần1 lần
Tổng 64 lần 61 lần 40 lần 45 lần 45 lần 51 lần 48 lần 64 lần 60 lần 62 lần

KQXS99.NET - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam
All rights reserved - Privacy policy

Lên đầu trang